Vindmøller Med Omtanke


Den aktuelle debat, mv. - side 1

Debatindlæg i landets aviser fra Vindmøller Med Omtanke: Klik her
Den aktuelle vindmølledebat kan følges via: Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller

I år 2011 besluttede Svendborg Kommune at sige nej til vindmøller med en højde på over 80 meter. Denne maksimumhøjde på møller er siden hen blevet fulgt op af andre kommuner, mens eksempelvis Gribskov Kommune helt har valgt at sige nej til megamøller på land, fordi et flertal af politikerne i kommunen har indset, at landvindkraft er noget der hører fortiden til.


Vindmøllebekendtgørelsens mange mangler
I dag er den gældende minimumsafstand på kun 4 x møllens højde til nærmeste nabo langt fra nok. En minimumsafstand der så dagens dagens lys mellem Danmarks Vindmølleforening og daværende miljøminister Svend Auken, og uden at man fra videnskabelig hold havde undersøgt, eller sagt god for, at denne afstand tog tilstrækkeligt hensyn til naboerne og dermed til menneskers trivsel. Altså kort og godt: en regel der blev vedtaget for at tækkes vindindustrien på bekostning af landbefolkningens legitime trivsel. Desuden er det jo også beklageligt, at vindmøllebekendtgørelsens støjkrav til vindmøller er lempeligere, end de krav der stilles til al anden industri og landbrug i det åbne land. Se mere derom på siden: Støj fra vindmøller
Også den Grønne Fond som kommuner, der siger ja til et vindmølleprojekt, kan søge penge fra er et misfoster. For kommunerne bør jo være uvildige sagsbehandlere, og bør ikke begunstiges hvis de siger ja! For dermed er den Grønne Fond jo en slags lokkemiddel for at frembringe et ja - noget der umuligt er gunstigt for den demokratiske proces såvel som for borgernes retssikkerhed.

Men med indgåelse af det brede energiforlig den 22. marts 2012 er der dog ingen større udsigt til, at forholdene for landlivet og vore naturområder bedres. Tværtimod! For energiforliget indeholder bl.a. en udbygning med 1800 MW på land og 500 MW kystnære møller. En helt forkert vej at gå. I stedet burde vi som samfund satse på deciderede havvindparker hhv. på Nordsøen, Kattegat og Østersøen, hvor der udover væsentlig bedre vindforhold, jo også er plads nok. Altså tre lokaliteter hvor møller kan producerer mest og genere mindst! Klik her for at downloade energiaftalen.

I øvrigt kom Vismændene i november 2011 med en skarp kommentar til den udbygning af vindkraft der for tiden foregår. For bl.a. grundet den udforming som kvoteordningerne for CO2 har, kan vindudbygningen komme til at gøre mere skade en gavn. Vismændenes kommentar kan downloades via dette link.

I år 2009 blev fire 2.3 MW Siemens 125 meter høje vindmøller opstillet ved landsbyen Ting Jelling på Vestsjælland.


Klik her for at se et Danmarkskort fra Energinet.dk angående nye landvindprojekter
Risø DTU vedrørende forskning i vindenergi

Via et oversigtskort fra Energinet.dk, der opdateres hvert minut døgnet igennem, ses den aktuelle elproduktion og elforbrug i Danmark, samt udvekslingen af elektricitet med nabolandene Norge, Sverige og Tyskland. Klik her for at se dette kort, hvor der også er et estimat for den aktuelle CO2 -udledning pr. kilowatt.